ضریب اشتراک سرویسهای حجمی برای سرعتهای مختلف چنده؟

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی