• مقدار VPI و VCI را بايد چقدر وارد كنيم؟

    در شبکه شهراد معمولا VPI=0 و VCI=33 میباشد