با ثبت نام در این بخش از تخفیف 20 درصدی خدمات هاستینگ صفرویک بهره مند شوید.

خدمات هاست و دامنه

دامنه
پسوندتعداد سالهزینه ثبتانتقال دامنههزینه تمدید
ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
net.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
com.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
org.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
info.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
name.1936,000 ریال936,000 ریال936,000 ریال
co.11,260,000 ریال1,260,000 ریال1,260,000 ریال
cc.11,260,000 ریال1,260,000 ریال1,260,000 ریال
ach.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
ac.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
asia.1612,000 ریال612,000 ریال612,000 ریال
biz.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
co.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
gov.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
id.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
in.1744,000 ریال744,000 ریال744,000 ریال
me.1936,000 ریال936,000 ریال936,000 ریال
mobi.1696,000 ریال696,000 ریال696,000 ریال
net.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
sch.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
tel.1564,000 ریال564,000 ریال564,000 ریال
tv.11,404,000 ریال1,404,000 ریال1,404,000 ریال
us.1420,000 ریال420,000 ریال420,000 ریال
ws.1516,000 ریال516,000 ریال516,000 ریال
iran.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
shop.1960,000 ریال960,000 ریال960,000 ریال
net.in.1240,000 ریال240,000 ریال240,000 ریال
ایران.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
هاست

هاست ویندوز ایران - Plesk

WP 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 10 گیگابایت
 • MSSQL: 1
 • MYSQL: 1
 • ایمیل: 5
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 690,000 ریال/سالانه

WP 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 20 گیگابایت
 • MSSQL: 1
 • MYSQL: 1
 • ایمیل: 10
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 990,000 ریال/سالانه

WP 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 30 گیگابایت
 • MSSQL: 2
 • MYSQL: 2
 • ایمیل: نامحدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 1,190,000 ریال/سالانه

WP 4

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 40 گیگابایت
 • MSSQL: 2
 • MYSQL: 2
 • ایمیل: نامحدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 1,390,000 ریال/سالانه

WP 5

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 50 گیگابایت
 • MSSQL: 3
 • MYSQL: 3
 • ایمیل: نامحدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 1,890,000 ریال/سالانه

WP 6

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 100 گیگابایت
 • MSSQL: 3
 • MYSQL: 3
 • ایمیل: نامحدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 1
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML , ASP.NET , PHP , Java
 • قیمت: 2,490,000 ریال/سالانه

هاست لینوکس ایران - Cpanel

CP 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 5 گیگابایت
 • MySQL: 1
 • ایمیل: 5
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 490,000 ریال/سالانه

CP 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 10 گیگابایت
 • MySQL: 1
 • ایمیل: 10
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 690,000 ریال/سالانه

CP 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 15 گیگابایت
 • MySQL: 2
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 990,000 ریال/سالانه

CP 4

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 20 گیگابایت
 • MySQL: 2
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 1,290,000 ریال/سالانه

CP 5

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 30 گیگابایت
 • MySQL: 3
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 1,790,000 ریال/سالانه

CP 6

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 50 گیگابایت
 • MySQL: 3
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 1
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 2,290,000 ریال/سالانه

هاست لینوکس ایران - Direct Admin

DA 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 100 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 5 گیگابایت
 • MySQL: 1
 • ایمیل: 5
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 390,000 ریال/سالانه

DA 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 250 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 10 گیگابایت
 • MySQL: 1
 • ایمیل: 10
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 590,000 ریال/سالانه

DA 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 500 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 15 گیگابایت
 • MySQL: 2
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 890,000 ریال/سالانه

DA 4

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 1000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 20 گیگابایت
 • MySQL: 2
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 1,190,000 ریال/سالانه

DA 5

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 2000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 30 گیگابایت
 • MySQL: 3
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 0
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 1,590,000 ریال/سالانه

DA 6

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • فضا ذخیره سازی: 5000 مگابایت
 • ترافیک (ماهیانه): 50 گیگابایت
 • MySQL: 3
 • ایمیل: نا محدود
 • زیردامنه: نامحدود
 • دامنه اضافه: 1
 • گواهی نامه SSL: رایگان
 • زبان برنامه نویسی:

  HTML ,PHP,Java
 • قیمت: 1,990,000 ریال/سالانه

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.