مجوزهای فعالیت

شرکت مهندسی صفرویک پرداز دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت ( Servco )