سفارش سریع

اینترنت پرسرعت ماهانه از 13,000 تا 35,000 تومان

16Mbps

+

3x3 ماهه

16Mbps

3000GB(fup)

ماهیانه 35,000 تومان

8Mbps

3000GB(fup)

ماهیانه 20,000 تومان

4Mbps

3000GB(fup)

ماهیانه 13,000 تومان