ضریب اشتراک برای سرویس های حجمی برای سرعتهای مختلف چند می باشد؟

۱۳۹۷-۰۴-۳۰

ضریب اشتراک سرویسهای حجمی معمولا ۱ به ۴ میباشد.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی