آیا میتوانند از مودم ADSL فعلی خود بابت سرویس های همراه و TDLTE استفاده کنند؟

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی