چگونه میتوانم فاکتور پرداخت نشده را پاک کنم؟

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی