هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است؟

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

هزینه ی عملیات رانژه و جمع آوری و نصب و راه اندازی چقدر است؟

هزینه دایری و جمع آوری ۵۰۰۰ تومان به فاکتور سرویس اضافه میگردد که شرکت نیز آنرا عینا” به مخابرات پرداخت می کند. در صورت انتخاب نصب حضوری مبلغ ۹۵۰۰ تومان دیگر نیز به فاکتور افزوده میشود ، دقت کنید به ارقام مذکور مالیات برارزش افزوده طبق نرخ هر سال اضافه میشود.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی