منو
صفحه اصلی

جدول امتیاز دهی
ردیفشرحامتیاز
۱ فعال کردن باشگاه (کاربر شرکتی ) ۱۰۰
۲ فعال کردن باشگاه (کاربر غیرشرکتی) ۴۰