مطالب توسط صفرویک

حضور شرکت صفرو یک در ارزیابی و رتبه بندی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

برنامه فرآیند ارزیابی سطح کیفیت خدمات و توانمندی های شرکت مهندسی صفرو یک پرداز با حضور ارزیابان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل شرکت صفرویک برگزار گردید.برنامه فرآیند ارزیابی سطح کیفیت خدمات و توانمندی های شرکت مهندسی صفرو یک پرداز با حضور ارزیابان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل شرکت صفرویک […]