نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی