تخفیف
مشاوره یا خرید آنلاین
زمستانی

از 1400 با ما

حجم 1400 گیگ

از ماهی ۱۵ هزار تومان

مشاوره یا خرید آنلاین

1400 GB


Mbps 2 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 15,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518288 )

1400 GB


Mbps 4 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 25,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518250)

1400 GB


Mbps 8 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 40,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518249)

1400 GB


Mbps 16 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 60,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518247)

1400 GB


Mbps 2 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 15,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518288 )

1400 GB


Mbps 4 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 25,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518250)

1400 GB


Mbps 8 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 40,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518249)

1400 GB


Mbps 16 با سرعت

معادل 700 گیگ بین الملل

ماهانه 60,000 تومان

(6 ماهه)


(کد تأیید : 518247)